Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Chmeľov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie,
ktorá bude spracovaná pre získanie povolenia na realizáciu revitalizácie
historického sadu v obci Chmeľov. Uskutočnením prípravnej fázy budúcej
investičnej akcie sa zabezpečí pripravenosť obce s cieľom zlepšiť kvalitu
života prijatím opatrenia na zlepšenie prostredia obce slúžiacu pre širokú
verejnosť. Realizácia projektu vypracovania projektovej dokumentácie pre
stavbu „Revitalizácia historického sadu v obci Chmeľov“, vychádza z
potreby skvalitniť život občanov, rozšíriť a doplniť voľnočasové
zariadenia občianskej vybavenosti. Prostredníctvom realizácie sa
zabezpečí pripravenosť vytvorenia estetickej a oddychovej zóny nielen pre
návštevníkov, ale aj obyvateľov obce Chmeľov. Okrem iného je cieľom
prípravnej fázy skvalitnenie životných podmienok obyvateľov obce,
modernizácia a zatraktívnenie centrálnej historickej zóny obce, a to
prostredníctvom úpravy verejného priestranstva záhrady národnej
kultúrnej pamiatky – Kaštieľa. Súčasťou projektovej dokumentácie bude
nielen úprava verejného priestranstva, ale aj vytvorenie oddychovej zóny,
ktorá bude poskytovať miesto pre oddych a relax v obci. Zámerom
projektu je návrh hodnotnej plochy za účelom regenerácie a oddychu s
cieľom prispieť nielen k podpore a starostlivosti o hodnotné kultúrne
územie, ktoré slúži verejnosti, ale aj k podpore konceptu ochrany lokality
pamiatky, ktorá je dôležitým prvkom udržateľnosti a zachovania miestnej
kultúrnej pamiatky. Výsledky/prínosy projektu: Hlavnými prínosmi
projektu je nielen zabezpečenie prípravnej fázy obnovy národnej kultúrnej
pamiatky a jej kultúrno-spoločenskej hodnoty. Realizáciou projektu sa
plánuje zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť objektu národnej kultúrnej
pamiatky. Samotná udržateľnosť bude zabezpečená stálou kontrolou
lokality. Časový a vecný harmonogram projektu: 02 – 03/2023 – Výber
osoby oprávnenej na vypracovanie projektovej dokumentácie ; 04 –
10/2023 – Fyzická realizácia projektu v podobe vyhotovenia projektovej
dokumentácie ; 11 – 12/2023 – Vecné a finančné ukončenie projektu.
Celková realizácia projektu, do ktorej spadá vecné a finančné ukončenie
projektu je stanovená na obdobie 10 mesiacov.