Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Kontakt

Adresa: Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Telefón: +421951151780

Email: teren.pracachmelov@gmail.com

Národný projekt Spolu pre komunity realizovaný prostredníctvom IMPLEA, zabezpečí individualizované
poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených
chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi
aktivitami prispeje k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú
obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

 • Základným cieľom je poskytovanie odborného poradenstva na individuálnej a
  inštitucionálnej úrovni v oblastí bývania, financií a zamestnania. V súlade s celkovou sociálnou
  situáciou človeka, jeho schopnosťami a reálnymi možnosťami možností poskytnúť formou
  odborných intervencií primeranú asistenciu a odbornú pomoc v riešení náročných situácií
  v oblasti bývania, financií a zamestnania. Významnou súčasťou je monitorovanie prostredia
  kde ľudia z marginalizovaných skupín žijú, resp. sa zdržiavajú najmä za účelom nadviazania
  spolupráce, kooperácie, sieťovania organizácií a inštitúcií v prospech hľadania riešení
  sociálnych problémov a podpory inklúzie osôb zo sociálne vylúčených skupín. Neoddeliteľnou
  Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP Spolu pre komunity – aktivita TSP
 • Cieľová skupina – cieľovou skupinou NP sú najmä príslušníci marginalizovaných rómskych komunít
 • a ľudia bez domova

MgrMichaela Antolová

Terénny sociálny pracovník

teren.pracachmelov@gmail.com +421951151780

BcMária Fiľakovská

Terénny pracovník

teren.pracachmelov@gmail.com +421951151780