Preskočiť na obsah

Štatút obce

Obec je podľa § 1 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon SNR č. 369/1990 Zb.“):
– korporácia združujúca fyzické osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky) a spravujú si miestne záležitosti samostatne (čl. 67 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky),
– právnická osoba, ktorá (za podmienok ustanovených zákonom) samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami (čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky).