Preskočiť na obsah

Vypracovanie projektovej dokumentácie : Revitalizácia historického sadu v obci Chmeľov

Zverejnené
7. júla 2023
Kategória

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie,
ktorá bude spracovaná pre získanie povolenia na realizáciu revitalizácie
historického sadu v obci Chmeľov. Uskutočnením prípravnej fázy budúcej
investičnej akcie sa zabezpečí pripravenosť obce s cieľom zlepšiť kvalitu
života prijatím opatrenia na zlepšenie prostredia obce slúžiacu pre širokú
verejnosť. Realizácia projektu vypracovania projektovej dokumentácie pre
stavbu „Revitalizácia historického sadu v obci Chmeľov“, vychádza z
potreby skvalitniť život občanov, rozšíriť a doplniť voľnočasové
zariadenia občianskej vybavenosti. Prostredníctvom realizácie sa
zabezpečí pripravenosť vytvorenia estetickej a oddychovej zóny nielen pre
návštevníkov, ale aj obyvateľov obce Chmeľov. Okrem iného je cieľom
prípravnej fázy skvalitnenie životných podmienok obyvateľov obce,
modernizácia a zatraktívnenie centrálnej historickej zóny obce, a to
prostredníctvom úpravy verejného priestranstva záhrady národnej
kultúrnej pamiatky – Kaštieľa. Súčasťou projektovej dokumentácie bude
nielen úprava verejného priestranstva, ale aj vytvorenie oddychovej zóny,
ktorá bude poskytovať miesto pre oddych a relax v obci. Zámerom
projektu je návrh hodnotnej plochy za účelom regenerácie a oddychu s
cieľom prispieť nielen k podpore a starostlivosti o hodnotné kultúrne
územie, ktoré slúži verejnosti, ale aj k podpore konceptu ochrany lokality
pamiatky, ktorá je dôležitým prvkom udržateľnosti a zachovania miestnej
kultúrnej pamiatky. Výsledky/prínosy projektu: Hlavnými prínosmi
projektu je nielen zabezpečenie prípravnej fázy obnovy národnej kultúrnej
pamiatky a jej kultúrno-spoločenskej hodnoty. Realizáciou projektu sa
plánuje zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť objektu národnej kultúrnej
pamiatky. Samotná udržateľnosť bude zabezpečená stálou kontrolou
lokality. Časový a vecný harmonogram projektu: 02 – 03/2023 – Výber
osoby oprávnenej na vypracovanie projektovej dokumentácie ; 04 –
10/2023 – Fyzická realizácia projektu v podobe vyhotovenia projektovej
dokumentácie ; 11 – 12/2023 – Vecné a finančné ukončenie projektu.
Celková realizácia projektu, do ktorej spadá vecné a finančné ukončenie
projektu je stanovená na obdobie 10 mesiacov.

Prílohy