Preskočiť na obsah

VZN č.1-2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chmeľov