Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh -VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady......

Vyvesené od: 
26.11.2019
do: 
11.12.2019