Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách.......

Vyvesené od: 
19.08.2019
do: 
03.09.2019