Zoznam úradných tabúľ

Najnovšie oznamy

Oznámenie -MUDr. Petrík

Vyvesené od: 
23.08.2019
do: 
06.09.2019

VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách.......

Vyvesené od: 
19.08.2019
do: 
03.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené od: 
13.08.2019
do: 
04.09.2019

Oznámenie o uložení doporučenej list. zásielky -Andrej Gurovič

Vyvesené od: 
12.08.2019
do: 
27.08.2019

Oznámenie o uložení dopor. list. zásielky- Miroslav Handzuš

Vyvesené od: 
12.08.2019
do: 
27.08.2019

Výzva na predloženie ponuky č. CHV-2019/176-OCÚ

Vyvesené od: 
11.06.2019
do: 
31.12.2019

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

Vyvesené od: 
27.02.2019
do: 
31.12.2019

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyvesené od: 
22.02.2019
do: 
28.02.2020

Zberný dvor Chmeľov -publicita

Vyvesené od: 
29.01.2019
do: 
30.09.2019

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností r. 2019

Vyvesené od: 
04.01.2019
do: 
31.12.2019